четвъртък 23 май 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Автор: Иван Доброволов

Проекти

БГАСИСТ разкрива две работни места за „Оператор, инсталиране софтуер“

Фирма БГАСИСТ ООД разкрива две нови работни места за длъжност „Оператор, инсталиране софтуер“ в изпълнение на проект № BG05M9OP001-1.003-1668-C01 „Осигурена заетост на лица с увреждания в БГАСИСТ ООД“ по процедура „Ново работно място 2015“.

Прочетете още
Проекти

БГАСИСТ разкрива две работни места за „Технически сътрудник“

Фирма БГАСИСТ ООД разкрива две нови работни места за длъжност „Технически сътрудник“ в изпълнение на проект № BG05M9OP001-1.003-1668-C01 „Осигурена заетост на лица с увреждания в БГАСИСТ ООД“ по процедура „Ново работно място 2015“.

Прочетете още
Проекти

БГАСИСТ стартира проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

През месец септември 2016 г. фирма БГАСИСТ ООД започна подготовка за изпълнението на нов проект одобрен от ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 г. в приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места Инвестиционен приоритет 1.

Прочетете още
Проекти

Открита процедура за избор на изпълнител

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове.

Прочетете още