вторник 23 юли 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Проекти

БГАСИСТ разкрива две работни места за „Оператор, инсталиране софтуер“

Лого на Европейски Социален Фонд 2014-2020 към Европейски Съюз
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

Процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“

Проект № BG05M9OP001-1.003-1668-C01

„Осигурена заетост на лица с увреждания в БГАСИСТ ООД“
Лого на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“

ОБЯВА

Фирма БГАСИСТ ООД разкрива две нови работни места за длъжност „Оператор, инсталиране софтуер“ в изпълнение на проект № BG05M9OP001-1.003-1668-C01 „Осигурена заетост на лица с увреждания в БГАСИСТ ООД“ по процедура „Ново работно място 2015“ изпълняван от БГАСИСТ ООД, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Изисквания към кандидатите:
– Работното място е за хора със зрителни увреждания в съответствие с изискванията на проект № BG05M9OP001-1.003-1668-C01 „Осигурена заетост на лица с увреждания в БГАСИСТ ООД“ по процедура „Ново работно място 2015“.
– лицето да е безработно
– добри компютърни умения
– работа със специализиран софтуер: екранен четец и/или екранен увеличител
– умения за инсталиране и настройване на операционни системи, офис приложения и специализиран софтуер

Фирмата предлага:
– сключване на срочен трудов договор – за една година
– оборудване на работното място с необходимия софтуер и хардуер за хора със зрителни увреждания
– обучение
– наставничество, асистентска помощ, ориентиране и мобилност
– брутно възнаграждение: 910 лв.

Моля кандидатите да изпращат своите автобиографии и експертни решения на ТЕЛК на имейла на фирмата: office@bgassist.com.

Срок за кандидатстване – 25.10.2016г.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Лице за контакти: Пенка Христова – ръководител проект
Тел. 089 6 89 59 88.

Сподели