вторник 23 април 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

НовиниПроекти

Успешно завърши изпълнението на проект

лого оперативна програма развитие на човешките ресурсилого европейски съюз европейски социален фондОперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Процедура BG05M9OP001-2.010 – Развитие на социалното предприемачество Проект № BG05M9OP001-2.010-0716 C01 „Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“

Уважаеми партнъори, клиенти и приятели,

В края на месец Септември т.г. успешно завърши изпълнението на проект BG05M9OP001-2.010-0716-C01 „Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“, по Процедура BG05M9OP001-2.010 – Развитие на социалното предприемачество. Проектът се реализира в периода 01.11.2018 г. – 01.10.2019 г.,  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

По проекта бяха изпълнени всички предвидени дейности. Бяха постигнати и заложените цели и индикатори. Бе създадено и продължава да функционира социално предприятие БГАСИСТ ООД; проведено бе обучение по Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ на 5 лица от целевата група – безработни или неактивни лица с увреждания; Бе осигурена трудова заетост на 6 лица от целевата група, съответно на длъжностите: Сътрудник социални дейности в социално предприятие – 1 служител, Преподавател информационни технологии – 1 служител, Оператор подпомагане на потребители – двама служители, Технически сътрудник – двама служители; Бяха предоставени услуги – психологически консултации на 5 лица от целевата група по проекта и наставничество за новоназначените по проекта служители; Бе създадена и въведена в експлоатация електронна информационна платформа за предоставяне на стоки/услуги.

БГАСИСТ ще продължи да функционира като социално предприятие и да изпълнява отговорно своите ангажименти към служителите и клиентите си, и след края на проекта. Предприятието ще осигури устойчивост по проекта, като запази най-малко половината от работните места на служителите от целевата група. Към момента след приключване на проекта в предприятието останаха на работа четири от шестте лица от целевата група.

Благодарение на създадената в рамките на проекта, достъпна информационна платформа, стоките и услугите за хора с увреждания, които БГАСИСТ предлага ще достигат с лекота до все повече лица с увреждания в България.

От екипа на социално предприятие БГАСИСТ ООД

Сподели