събота 2 декември 2023

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

лого оперативна програма развитие на човешките ресурсилого европейски съюз европейски социален фондОперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Процедура BG05M9OP001-2.010 – Развитие на социалното предприемачество Проект № BG05M9OP001-2.010-0716 C01 „Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“

Уважаеми партнъори, клиенти и приятели,

В края на месец Септември т.г. успешно завърши изпълнението на проект BG05M9OP001-2.010-0716-C01 „Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“, по Процедура BG05M9OP001-2.010 – Развитие на социалното предприемачество. Проектът се реализира в периода 01.11.2018 г. – 01.10.2019 г.,  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

По проекта бяха изпълнени всички предвидени дейности. Бяха постигнати и заложените цели и индикатори. Бе създадено и продължава да функционира социално предприятие БГАСИСТ ООД; проведено бе обучение по Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ на 5 лица от целевата група – безработни или неактивни лица с увреждания; Бе осигурена трудова заетост на 6 лица от целевата група, съответно на длъжностите: Сътрудник социални дейности в социално предприятие – 1 служител, Преподавател информационни технологии – 1 служител, Оператор подпомагане на потребители – двама служители, Технически сътрудник – двама служители; Бяха предоставени услуги – психологически консултации на 5 лица от целевата група по проекта и наставничество за новоназначените по проекта служители; Бе създадена и въведена в експлоатация електронна информационна платформа за предоставяне на стоки/услуги.

БГАСИСТ ще продължи да функционира като социално предприятие и да изпълнява отговорно своите ангажименти към служителите и клиентите си, и след края на проекта. Предприятието ще осигури устойчивост по проекта, като запази най-малко половината от работните места на служителите от целевата група. Към момента след приключване на проекта в предприятието останаха на работа четири от шестте лица от целевата група.

Благодарение на създадената в рамките на проекта, достъпна информационна платформа, стоките и услугите за хора с увреждания, които БГАСИСТ предлага ще достигат с лекота до все повече лица с увреждания в България.

От екипа на социално предприятие БГАСИСТ ООД

Сподели