неделя 23 юни 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Проекти

Информация за проект „Осигурена заетост на лица с увреждания“

Лого на Европейски Социален Фонд 2014-2020 към Европейски Съюз
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

Процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“

Проект № BG05M9OP001-1.003-1668-C01

„Осигурена заетост на лица с увреждания в БГАСИСТ ООД“
Лого на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“

Едва ли са много фирмите в България, които могат да назначат хора с увреждания на работа като разкриват специално за целта нови работни места.

БГАСИСТ ООД е специализирано предприятие, което поради осъзнатата си корпоративна социална отговорност, разработи и изпълнява проект за разкриване на четири нови работни места. Проектът е финансиран по Процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Продължителността на проекта „Осигурена заетост на лица с увреждания в БГАСИСТ ООД“ е 16 месеца и следва да приключи през месец ноември 2017 г.

През ноември 2016 г. бяха назначени четири лица със зрителни увреждания – две на длъжност „Оператор, инсталиране софтуер“ и две – като „Технически сътрудник“.

Работните места бяха оборудвани със компютърна техника и софтуерни приложения,съобразени със степента на зрително увреждане на назначените.

Както бе предвидено по проекта, новоназначените служители преминаха обучение и получиха индивидуални консултации с цел усвояване на необходимите професионални умения и по-добро приспособяване към работната среда. Беше проведено обучение за работа с различните офис приложения, необходими за текущата им работа, както и със софтуер за организиране на екипната работа и за по-доброто разпределение на отговорностите между служителите.

Всеки служител имаше възможност да ползва часове за индивидуална работа по ориентиране и мобилност, за да усвои маршрута от дома до работното място, до важни за фирмата обекти. Тези обучения им бяха особено полезни в месеците, в които градската среда беше трудно проходима поради натрупалия се сняг и заледяванията по улиците.

Назначените получиха и индивидуални консултации, свързани с мотивацията им за професионално развитие. За всеки служител беше разработен план за кариерно развитие, за да има той ясна насоченост в действията си за професионално израстване във фирмата, както и в периода след приключване на трудовите договори.

Благодарение работата на новоназначените лица, фирмата може да посреща потребностите на своите клиенти в по-голяма пълнота. Фирмата предлага услугата Инсталиране и настройване на компютри на хора със зрителни увреждания, която е специфична и изисква специални познания. Предлагат се и индивидуални консултации за работа със специализираните приложения и хардуер за хора със зрителни увреждания. Във фирмата се извършва превод и на предлаганите софтуерни приложения вкл. и на популярната програма екранен четец JAWS for Windows.

Ръководството на специализирано предприятие БГАСИСТ ООД изразява своята увереност, че макар и временна, заетостта във фирмата за назначените лица е важен етап в личностното им развитие и професионалното им израстване. Проектът е важен и за разширяване на капацитета и бизнес възможностите на фирмата. Това ясно показва, че финансовата подкрепа, която оказва държавата и Европейския съюз чрез оперативните програми на предприятията със социална насоченост е съществена не само за самите предприятия, но най-вече за хората, на които е осигурена заетост.

Сподели