вторник 23 юли 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Проекти

БГАСИСТ стартира проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Лого на Европейски Социален Фонд 2014-2020 към Европейски Съюз
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

Процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“

Проект № BG05M9OP001-1.003-1668-C01

„Осигурена заетост на лица с увреждания в БГАСИСТ ООД“
Лого на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“
 
Една посока, много възможности!
 

 

СЪОБЩЕНИЕ

През месец септември 2016 г. фирма БГАСИСТ ООД започна подготовка за изпълнението на нов проект одобрен от ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 г. в приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места
Инвестиционен приоритет 1. „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица,
включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила“, по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“.

Проектът „Осигурена заетост на лица с увреждания в БГАСИСТ ООД“ е на стойност 91768,56 лв., от които 78003,28 лв. европейско и 13765,28 лв. национално съфинансиране.

Проектът е с продължителност 16 месеца.

Чрез проекта специализираното предприятие отново ще насочи своето внимание към най-уязвимата група в обществото – безработните, неактивните и обезкуражените лица с увреждания.

Ще бъдат наети на работа четирима служители със зрителни увреждания минимум за една година. За тях ще бъде организирано и обучение в сферата на дигиталните компетентности. Проектът предвижда също и дейности за преодоляване на дефицитите на новонаетите служители с увреждания и за удовлетворяване на техни специфични потребности. Техните работни места ще бъдат подходящо оборудвани и адаптирани към увреждането.
На всеки етап от реализацията на проекта екипът ще публикува информация за дейностите и постигнатите резултати.

Общата цел на проекта е разкриване на 4 нови работни места в специализирано предприятие БГАСИСТ ООД, предназначени за безработни и неактивни лица с увреждания.

Специфичните цели са: Подбор и наемане на търсещи работа или неактивни лица с увреждания в трудоспособна възраст.
Придобиване на специфични знания и умения от новонаети служители по Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”, в съответствие с разкритите нови работни места. Създаване на условия за пълноценна трудова заетост на 4 безработни или неактивни лица с увреждания чрез оборудване и адаптиране на новоразкритите работни места съобразно специфичните потребности на лицата и предоставяне на наставничество и допълнителни услуги.
Запазване на част от работните места като устойчиви работни места.

Резултати:

Осигуряване на пълноценна трудова заетост на безработни и/ или неактивни лица с увреждания във фирма БГАСИСТ ООД за период от 12 месеца – чрез разкриване на две работни места за „Технически сътрудник“ и две места за „Оператор, инсталиране софтуер“. Всички новонаети служители са безработни или неактивни лица със зрителни увреждания.

Предоставяне на обучение по ключова компетентност „Дигитална компетентност“, на четиримата новонаети служители по проекта – по-специално умения за работа със специализиран софтуер, с високотехнологични продукти за хора с увреждания, и работа със специализирани сайтове за електронна търговия и виртуални услуги.

Закупуване на оборудване (технически средства и специализиран софтуер) и обзавеждане за създаването на четири нови работни места.

Осигурени условия за висока продуктивност и здравословна трудова среда за новонаетите по проекта служители.

Осигуряване на наставник за новонаетите служители с увреждания, за пълноценно навлизане на четиримата служители с увреждания в трудовия процес.

Предоставяне на услуги, свързани и произтичащи от участието в субсидираната заетост на хора с увреждания – помощ при придвижване; ориентиране и мобилност до работното място; асистентска помощ и сътрудничество в трудовия процес; консултации по кариерно развитие.
Запазване на част от работните места (не по-малко от 50%) в дългосрочен период като устойчиви работни места.

Повече за оперативната програма и за конкретната процедура можете да научите на www.eufunds.bg и http://esf.bg

Сподели