вторник 23 юли 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Проекти

Открита процедура за избор на изпълнител

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

О Б Я В А
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове.

и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

„БГАСИСТ” ООД
(наименование на бенефициента)

със седалище в гр.София и адрес на управление: жк.Люлин 4, бл.422, вх.А, ет. 6, ап.17
адрес за кореспонденция: 1359 София, жк.Люлин 4, бл.422, вх.А, ет. 6, ап.17

лице за контакт: Иван Доброволов,

на длъжност пълномощник на управителя на „БГАСИСТ” ООД, тел.: 0899884454
в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № ТМУ-02-14/06.12.2011г., обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект:
„Доставка на ДМА и ДНА в 6 обособени позиции”:
Обособена позиция 1
Преносим компютър-10бр, Сървър-1бр., Специализиран скенер за книги-1бр., Сървърна операционна система-1бр.,
Обособена позиция 2
Брайлов дисплей с Bluetooth и USB връзка-1бр., Портативен електронен скенер- 1бр., Софтуер за четяща машина-1бр., Екранен четец в пакет с 5 лиценза-2бр.,
Обособена позиция 3
Брайлов дисплей с Bluetooth връзка и аудио изход-1бр., Портативен електронен увеличител с възможност за лесно писане на ръка-1бр., Портативен джобен електронен увеличител-1бр, Портативен електронен увеличител с възможност за увеличаване на близки и отдалечени обекти-1бр., Софтуер за увеличаване на изображението на екрана на компютър 2бр.
Обособена позиция 4
Устройство за релефни изображения на картинки-1бр.,
Обособена позиция 5
Брайлов принтер-1 бр.,
Обособена позиция 6
Софтуер за локализиране на софтуерни приложения-1бр.,

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр.София, ул. Г. С. Раковски № 163, ет. 1, ап. 4, офис 2 всеки работен ден от 9 ч. до 17 ч.

Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:

  1. www.sme.government.bg – интернет адреса на УО/МЗ (чл.14 ал.2)
  2. http://www.eufunds.bg – интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)
  3. www.bgassist.com – (интернет адреса на възложителя в случай, че има такъв)

Оферти/Заявления се подават на адрес гр. София, ул. Г. С. Раковски №163, ет. 1, ап. 4, офис 2, до 17:00 ч. на 27.08.2012 г.

Документация – Изтегли

Сподели