вторник 18 юни 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Новини

Възможност за получаване на технически помощни средства от Фонд „Социална закрила“

И през тази година Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика стартира процедура за закупуване на технически помощни средства и софтуер, предназначени за хора със зрителни нарушения. Общата сума е 200000 лв.

Възможностите, за които може да се кандидатства са следните:

 • Сканираща камера Pearl със софтуер OpenBook. Предвижда се да бъдат обхванати 43 лица;
 • Преносим компютър до 1100 лв. Ще бъдат подпомогнати 40 лица;
 • Екранен четец JAWS за Windows. Ще се финансират 27 кандидатури;
 • Диктофон до 400 лв. Ще бъдат обхванати 15 лица;
 • Електронен видео увеличител до 350 лв. Максималният брой на одобрените ще е 54.

Документи предстои да бъдат приемани до изчерпване на средствата. Можете да кандидатствате само за една от възможностите. Ако желаното от вас устройство надвишава горепосочените суми, необходимо е да покриете разликата. В случай, че през 2020 година сте получили помощно техническо средство от Фонд „Социална закрила“, имайте предвид следното:

 • Тези, които са били одобрени за сканираща камера Pearl и преносим компютър, могат да кандидатстват единствено за диктофон или електронен видео увеличител;
 • Лицата, които през 2020 година са получили диктофон или електронен видео увеличител, могат да кандидатстват само за сканираща камера Pearl, преносим компютър или екранен четец.

Нужно е да подадете заявление по образец. Към него следва да бъдат приложени всички документи, удостоверяващи изложените обстоятелства и доказващи необходимостта от подпомагане. Заявлението се подава на място, по куриер или чрез писмо на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ №2, Фонд „Социална закрила“. Помощта се отпуска веднъж в рамките на бюджетната година.

Условия за кандидатстване

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 • Да са работещи на възраст до 65 г., ученици от V до XII клас или студенти във висше учебно заведение;
 • Ако са работещи, естеството на професията им трябва да налага системно използване или обработка на текстове;
 • Кандидатстващите за Сканираща камера Pearl, преносим компютър или екранен четец е необходимо да са с намалена работоспособност/степен на зрително увреждане над 90 на сто. Нужно е също да представят удостоверение за преминато компютърно обучение от ресурсен център към Министерството на образованието и науката (ако са учащи), Национален център за рехабилитация на слепи в гр. Пловдив, Центровете за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания или фондация „Хоризонти“;
 • Кандидатстващите за диктофон или електронен видео увеличител трябва да бъдат с намалена работоспособност/степен на зрително увреждане над 71 на сто.

Необходими документи

 • Заявление по образец;
 • Експертно решение на ТЕЛК;
 • Копие на Удостоверение за преминато компютърно обучение от ресурсен център към Министерството на образованието и науката (за учащите), Национален център за рехабилитация на слепи в гр. Пловдив, Центровете за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания или фондация „Хоризонти“. Този документ се изисква само ако се кандидатства за сканираща камера Pearl, преносим компютър или екранен четец;
 • Проформа фактура и/или оферта за необходимото помощно средство, съдържащи технически параметри и банкова сметка на доставчика, по която ще бъдат преведени отпуснатите средства;
 • Когато сумата надвишава размера на финансовата подкрепа, изисква се доказателство, че лицето е осигурило останалите средства;
 • В случай, че устройството или екранният четец са вече закупени, следва да се представи фактура с касов бон или с вносна бележка в оригинал, както и банкова сметка, по която да бъде преведена отпуснатата помощ. Ще се приемат разходооправдателни документи, издадени след 19 януари 2021 година;
 • Удостоверение за настоящ адрес в случай, че е различен от постоянния.

За работещите кандидати:

 • Копие на документ, който удостоверява трудовата заетост на лицето;
 • Длъжностна характеристика.

Учащите следва да представят удостоверение/служебна бележка от учебно заведение, в което е упоменат текущият етап на обучение.

Постъпилите до двайсто число на месеца заявления се разглеждат през следващия по реда на регистрирането им в деловодството на ФСЗ. За всяко от тях се изготвя социален доклад от Дирекция Социално подпомагане по настоящ адрес.

След постъпване на заявление, ФСЗ извършва проверка за допустимост, като може да изисква допълнителна информация или документи от заявителя или съответна институция/организация. Заявлението заедно с приложенията към него и социалният доклад се представят на Управителния съвет на ФСЗ, след което предстои вземане на решение за отпускане или отказване на желаната помощ.

Заявителят се уведомява за взетото решение посредством писмо от изпълнителния директор на ФСЗ, което се изпраща до Дирекция Социално Подпомагане по настоящ адрес.

Когато е взето решение да не се отпусне помощта, заявителят бива информиран за причините. Ако кандидатурата е одобрена, писмото ще съдържа следната информация:

 • Размер и предназначение на финансовата подкрепа;
 • По какъв начин тя ще бъде получена от заявителя;
 • Указания относно отчитането, когато се кандидатства за извършване на предстоящи разходи;
 • Ако е взето решение да се отпусне помощ за предстоящ разход, ФСЗ изпраща уведомително писмо и до избрания доставчик.

Можете да свалите оригиналния текст на обявлението в PDF формат. Ако желаете, бихте могли да се свържете с нас, за да ви изготвим оферта за закупуване на избрано от вас техническо средство или екранен четец JAWS за Windows. Офертите ще бъдат изпращани според поредността на запитванията. Пожелаваме ви успех при кандидатстването!

Очаквайте още интересни материали тук, както и на страницата ни във Facebook. Можете да разгледате и продуктите в нашия електронен магазин.

Сподели

Стефан Цвятков

Роден съм в Габрово, но живея в София. Не мисля, че съм толкова пестелив, както е известно за повечето габровци. Харесва ми да чета книги и всякакви текстови материали, както и да слушам музика от различни жанрове. Технологиите са ми страст и се старая да се информирам за непрекъснато променящите се тенденции. Обичам да се ровя в настройки, да изпробвам различни приложения и устройства, като по този начин придобивам нови впечатления. В БГАсист се занимавам с превод на текстове от английски, изготвям и коригирам такива на български, събирам и обработвам информация от Интернет, съдействам при настройването на клиентски компютри и телефони.