вторник 23 април 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Лица със зрителни уврежданияНовини

Отново можете да кандидатствате за оборудване на работни места чрез Агенцията за хората с увреждания

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обяви конкурс по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (НПЗХУ), в рамките на който работодатели и органи по назначаване могат да кандидатстват за оборудване на работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст. Максималната сума, която може да бъде отпусната за едно работно място е 20000 лева. Работодателят се задължава да запази и поддържа оборудваното работно място за поне 36 месеца.

Конкурсната документация е публикувана на Интернет страницата на Агенцията в рубриката НПЗ по чл. 44, ал. 1 от ЗХУ. Проектните предложения, ведно с изискваните документи се подават в папка подредени систематично, по ред описан в таблица за оценка на административното съответствие (приложение 3). Кандидатурите ще се приемат всеки работен ден до 17:30 часа. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 17 април 2024 година. Можете да подадете своето проектно предложение по един от следните начини:

  1. На място, в деловодството на Агенция за хората с увреждания, на адрес: гр. София, 1233, ул. „Софроний Врачански“ № 104-106, на електронен носител (подписани и сканирани) или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи.
  2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез куриер, на горепосочения адрес, на електронен носител (подписани и сканирани) или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи.
  3. По електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, или подписани и сканирани на следния имейл адрес: ahu_zaetost@mlsp.government.bg.

Всеки кандидат е длъжен преди изтичане на крайния срок да изиска от АХУ входящия номер на проектното предложение, под който то е заведено в деловодната система. Телефони за справка:

Ако подготвяте проект за служител със зрително увреждане, екипът на БГАсист ООД може да ви съдейства при неговото изготвяне, като ви консултира за подходящите помощни средства и оборудване съобразно спецификите на зрителното увреждане на лицето, което ще бъде или е вече назначено. През последните години фирмата е предоставила оборудване за повече от 30 работни места за лица със зрителни увреждания, назначени в държавната и общинските администрации, библиотеки, читалища, неправителствени организации и други. Можете да се свържете с нас по следните начини:

Очаквайте още интересни материали тук, както и на страницата ни във Facebook. Можете да разгледате и продуктите в нашия електронен магазин.

Сподели

Стефан Цвятков

Роден съм в Габрово, но живея в София. Не мисля, че съм толкова пестелив, както е известно за повечето габровци. Харесва ми да чета книги и всякакви текстови материали, както и да слушам музика от различни жанрове. Технологиите са ми страст и се старая да се информирам за непрекъснато променящите се тенденции. Обичам да се ровя в настройки, да изпробвам различни приложения и устройства, като по този начин придобивам нови впечатления. В БГАсист се занимавам с превод на текстове от английски, изготвям и коригирам такива на български, събирам и обработвам информация от Интернет, съдействам при настройването на клиентски компютри и телефони.