вторник 18 юни 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Проекти

Обява за обучение и работа

Европейски съюз

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.03 “ШАНС ЗА ВСИЧКИ”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Инвестира във вашето бъдеще!

Европейски социален фонд

БГАСИСТ ООД търси да обучи и назначи на трудов договор две лица с увреждания на длъжността Маркетолог, в изпълнение на проект „Обучение и заетост за хора с увреждания в специализирано предприятие БГАСИСТ ООД”, договор № BG051PO001-5.1.03-0009-C-0001. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Изисквания към кандидатите:

  • Много добри компютърни умения
  • Добри комуникативни умения

Предимство са:

  • Завършено висше образование
  • Владеенето на английски език

Необходими документи:

  1. Автобиография
  2. Мотивационно писмо
  3. Дипломи, сертификати и други документи удостоверяващи придобитите професионални квалификации и образование

Документите изпращайте по електронна поща: office@bgassist.com.

Изборът ще се извърши чрез подбор по документи и последващо интервю с одобрените кандидати.

Те ще бъдат информирани по електронна поща или телефон до 04.05.2012 г.

Обявата е валидна до 02.05.2012 г.

Сподели