вторник 23 април 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Проекти

Одобрен проект по ОПРЧР

Европейски съюз

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.03 “ШАНС ЗА ВСИЧКИ”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Инвестира във вашето бъдеще!

Европейски социален фонд

Одобрен беше проект „ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В СПЕЦИАЛИЗИРАНО ПРЕДПРИЯТИЕ БГАСИСТ ООД” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.03 “ШАНС ЗА ВСИЧКИ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Цел на проекта:
Създаване на условия за социално включване на хора с увреждания чрез осигуряване на обучения и пълноценна трудова реализация.

Повишаване на конкурентоспособността на специализираното предприятие чрез инвестиране в човешки капитал.

Продължителност на проекта: 16 месеца.

Той стартира на 01.03.2012 г.

Сподели