неделя 14 април 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Проекти

БГАСИСТ разкрива работно място за „Сътрудник социални дейности“

лого европейски съюз европейски социален фондлого оперативна програма развитие на човешките ресурсиПроект № BG05M9OP001-2.010-0716-C01 „Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“ изпълняван от БГАСИСТ ООД, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Фирма БГАСИСТ ООД разкрива ново работно място за длъжност „Сътрудник социални дейности“ в изпълнение на проект „Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“, Договор № BG05M9OP001-2.010-0716-C01, изпълняван от БГАСИСТ ООД, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Изисквания към кандидатите:

  • Работното място е за безработни лица със зрителни увреждания
  • Опит в проекти и други дейности със социална насоченост
  • Добри комуникативни умения
  • Добри компютърни умения
  • Работа със специализиран софтуер: екранен четец и/или екранен увеличител
  • Работа с офис техника: скенер, принтер

Фирмата предлага:

  • Сключване на срочен трудов договор – за 10 месеца на пълно работно време
  • Оборудване на работното място с необходимия софтуер и хардуер за хора със зрителни увреждания
  • Обучение
  • Брутно възнаграждение: 945 лв.

Моля кандидатите да изпращат своите автобиографии и експертни решения на ТЕЛК на имейла на фирмата: office@bgassist.com или в офиса на фирмата на адрес: гр. София, ул. Пиротска № 5, ет. 3, офис 9.

Срок за кандидатстване: 26.11.2018 г.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Лице за контакти: Иван Доброволов.

Тел. 089 9 88 44 54.

Проект „Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“, Договор № BG05M9OP001-2.010-0716-C01, изпълняван от БГАСИСТ ООД, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Една посока, много възможности!

Сподели