неделя 23 юни 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Проекти

БГАСИСТ разкрива работно място за „Преподавател информационни технологии“

лого оперативна програма развитие на човешките ресурси

лого европейски съюз европейски социален фондПроект № BG05M9OP001-2.010-0716-C01 „Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“ изпълняван от БГАСИСТ ООД, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Фирма БГАСИСТ ООД разкрива ново работно място за длъжност „Преподавател – информационни технологии“ в изпълнение на проект „Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“, Договор № BG05M9OP001-2.010-0716-C01, изпълняван от БГАСИСТ ООД, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Изисквания към кандидатите:

  • Работното място е за безработни лица със зрителни увреждания
  • Релевантно образование и/или практически опит в сферата на преподаването по компютърни умения за лица с увредено зрение
  • Добри комуникативни умения
  • Отлични компютърни умения
  • Опит в тестването на УЕБ платформи и др. електронно съдържание за достъпност за лица със зрителни увреждания
  • Работа със специализиран софтуер: екранен четец и/или екранен увеличител
  • Работа с офис техника: скенер, принтер

Фирмата предлага:

  • Сключване на срочен трудов договор – за 3 месеца на половин работен ден – 4 часа
  • Оборудване на работното място с необходимия софтуер и хардуер за хора със зрителни увреждания
  • Брутно възнаграждение: 585 лв.

Моля кандидатите да изпращат своите автобиографии и експертни решения на ТЕЛК на имейла на фирмата: office@bgassist.com или в офиса на фирмата на адрес: гр. София, ул. Пиротска № 5, ет. 3, офис 9.

Срок за кандидатстване: 26.11.2018 г.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Лице за контакти: Иван Доброволов.

Тел. 089 9 88 44 54.

Проект „Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“, Договор № BG05M9OP001-2.010-0716-C01, изпълняван от БГАСИСТ ООД, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Една посока, много възможности!

Сподели