неделя 23 юни 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Проекти

Фирма БГАСИСТ ООД разкрива две нови работни места за длъжност „Технически сътрудник“

лого европейски съюз европейски социален фондлого оперативна програма развитие на човешките ресурсиОперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Процедура BG05M9OP001-2.010 – Развитие на социалното предприемачество. Проект BG05M9OP001-2.010-0716-C01

„Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“

Фирма БГАСИСТ ООД разкрива две нови работни места за длъжност „Технически сътрудник“ в изпълнение на проект № BG05M9OP001-2.010-0716-C01

„Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“,

изпълняван от БГАСИСТ ООД, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Изисквания към кандидатите:

 • Работното място е за безработни лица със зрителни увреждания.
 • основни компютърни умения
 • работа със специализиран софтуер: екранен четец и/или екранен увеличител
 • работа с офис техника: скенер, принтер
  Фирмата предлага:
 • сключване на срочен трудов договор – за срок от 8 месеца;
 • оборудване на работното място с необходимия софтуер и хардуер за хора със зрителни увреждания
 • обучение
 • наставничество, кариерно консултиране;
 • брутно възнаграждение: 665 лв.

Моля кандидатите да изпращат  своите автобиографии и експертни решения на ТЕЛК на имейла на фирмата: office@bgassist.com

или да ги донесат/изпратят в офиса на фирмата.

Срок за кандидатстване – 25.01.2019г.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Лице за контакти:   Дария Ганчева – Сътрудник социални дейности, тел: 0898 617698

Проект BG05M9OP001-2.010-0716-C01

„Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“, изпълняван от БГАСИСТ ООД, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Сподели