вторник 21 май 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Проекти

Фирма БГ АСИСТ ООД разкрива две нови работни места за длъжност „Оператор – подпомагане на потребители“

лого европейски съюз европейски социален фондлого оперативна програма развитие на човешките ресурсиОперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 2014-2020 Процедура BG05M9OP001-2.010 – Развитие на социалното предприемачество Проект BG05M9OP001-2.010-0716-C01

„Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“

Фирма БГАСИСТ ООД разкрива две нови работни места за длъжност „Оператор – Подпомагане на потребители“ в изпълнение на проект № Проект BG05M9OP001-2.010-0716-C01

„Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“, изпълняван от БГАСИСТ ООД,  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Изисквания към кандидатите:

 • Работното място е за безработни лица със зрителни увреждания.
 • основни компютърни умения
 • работа със специализиран софтуер: екранен четец и/или екранен увеличител
 • умения за  работа с офис приложения и специализиран софтуер;
 • Основни познания и умения за създаване и редактиране на УЕБ съдържание и работа с платформи за поддръжка на УЕБ страници.
  Фирмата предлага:
 • сключване на срочен трудов договор – за 8 месеца;
 • оборудване на работното място с необходимия софтуер и хардуер за хора със зрителни увреждания
 • обучение
 • наставничество, психологическо подпомагане и професионално ориентиране на пазара на труда;
 • брутно възнаграждение: 945 лв.

Моля кандидатите да изпращат  своите автобиографии и експертни решения на ТЕЛК на имейла на фирмата: office@bgassist.com или да ги донесат/изпратят в офиса на фирмата.
Срок за кандидатстване – 25.01.2019г.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Лице за контакти:   Дария Ганчева – Сътрудник социални дейности, тел: 0898 617698

Проект BG05M9OP001-2.010-0716-C01

„Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“, изпълняван от БГАСИСТ ООД, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Една посока,  много възможности!

Сподели