вторник 18 юни 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Проекти

БГАСИСТ стартира проект по процедура „Развитие на социалното предприемачество“

лого европейски съюз европейски социален фондлого оперативна програма развитие на човешките ресурсиПроект № BG05M9OP001-2.010-0716-C01 „Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“ изпълняван от БГАСИСТ ООД, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На 1 ноември 2018 г. специализирано предприятие БГАСИСТ ООД стартира изпълнението на проект „Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“ по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ по приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси.

Основната цел на проектното предложение е създаване на социално предприятие като специализирано звено към фирма „БГАСИСТ ООД“, което да предлага специализирани стоки и иновативни дистанционни услуги с висока социална възвръщаемост, приоритетно на лица със зрителни увреждания от служители с увреждания; реинвестиране на печалбата на социалното предприятие за поддържане и разширяване на дейността му.

Проектът е с продължителност 11 месеца и ще се изпълнява в периода 01.11.2018 – 30.09.2019 г.

Общата стойност на проектното предложение е 61 963 лв.
Проектното предложение цели създаване на социално предприятие в рамките на фирмата „БГАСИСТ ООД“. Социалното предприятие се предвижда да бъде обособено като отделно звено, като се създадат механизми, гарантиращи, че печалбата, която звеното генерира, ще бъде реинвестирана за поддържането и разширяването на дейностите на социалното предприятие.

Ще бъде сформиран екип на социалното предприятие, с цел ефективното му управление. Социалното предприятие ще разшири значително възможностите за пълноценно социално включване на представителите на целевата група, като общо 6 лица с увреждания ще бъдат наети на работа във връзка с изпълнението на дейностите на социалното предприятие. В управленския екип на предприятието също ще бъдат назначени лица с увреждания.

Новосъздаденото звено ще предлага специализирани стоки и иновативни услуги, приоритетно на потребители със зрителни увреждания. Услугите ще се предоставят посредством предвидена по проекта УЕБ базирана платформа, напълно достъпна както за потребителите клиенти, така и за служителите на фирмата.

На лица от целевата група ще бъде предоставено обучение по „Дигитална компетентност“ преди постъпването им на работа, с цел повишаване нивото на теоретичните им знания и практическите умения. Кариерен консултант ще подпомогне процеса на адаптация на лицата към работния процес.

Дейностите по проекта ще бъдат отразявани, чрез публикации на сайта на БГАСИСТ ООД.

Сподели