неделя 23 юни 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Проекти

Стартира проект „Подобряване на конкурентоспособността на БГАсист, чрез повишаване на професионалните умения на персонала и внедряване на Система за управление на качеството и Система за управление на информационната сигурност“

Лого на БГАсист в син цвятаху логоПроект № 15-СН/ 01.08.2019г. с наименование: „Подобряване на конкурентоспособността на БГАсист, чрез повишаване на професионалните умения на персонала и внедряване на Система за управление на качеството и Система за управление на информационната сигурност“, финансиран по Договор № 10-СН/ 24.09.2019г. от Агенция за хората с увреждания

БГАсист стартира изпълнението на проект „Подобряване на конкурентоспособността на БГАсист, чрез повишаване на професионалните умения на персонала и внедряване на Система за управление на качеството и Система за управление на информационната сигурност“. Проектът се финансира от Агенцията за хората с увреждания и си поставя следните цели:

Обща цел:

  • Да се повиши конкурентоспособността на специализирано предприятие БГАСИСТ ООД чрез подобряване ефективността на работата на персонала и качеството на предлаганите продукти и услуги

Специфични цели:

  • Повишаване на професионалните умения на служителите за предлагане на собствените продукти и услугите, предмет на дейността на предприятието;
  • Повишаване на качеството на предлаганите собствени продукти и услуги, чрез механизмите на система за управление на качеството и система за управление на информационната сигурност.

В рамките на проектните дейности ще бъдат организирани два обучителни модула, целящи повишаването на професионалните умения на служителите на фирмата. В рамките на 72 учебни часа те ще имат възможността да се запознаят с новостите в техническите помощни средства и информационните технологии за хора с нарушено зрение.

Също така ще бъде въведена Система за управление на качеството /СУК / ISO 9001:2015 и Система за управление на информационната сигурност /СУИС/ ISO/IEC 27001:2013 със следния обхват: Асемблиране и ремонт на компютърна техника; Инсталиране на стандартен и специализиран /за хора с увреждания/ софтуер; Разработване и внедряване на програмни продукти; Провеждане на обучения и консултации за работа със специализиран софтуер и хардуерни устройства; Подготовка на достъпни учебни материали за специализирани образователни услуги; Превеждане на текстове на български език – набор и корекция; Предоставяне на социални услуги – асистентски, рехабилитационни и транспортни за хора с увреждания; Предпечатна подготовка и печат на стандартни и брайлови издания; Преобразуване на информация между различни електронни формати; Провеждане на социологически и маркетингови проучвания; Внос, покупка, продажба, адаптиране и поддръжка на помощни технически средства.

Вярваме, че благодарение на изпълнението на настоящия проект, конкурентоспособността на фирмата ще се повиши и ще бъдат постигани все по-добри резултати в работата ни.

Сподели