вторник 18 юни 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Проекти

Одобрен проект по ОП „Развитие на конкурентоспособността

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

Одобрен беше проект „Високотехнологични помощни средства и специализирани услуги за незрящи – вече и на българския пазар“ по схема BG161РОООЗ-2.1.10: „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ “ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 2007-2013 г.

Приоритетна ос 2:
Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда

Област на въздействие 2.1:
Подобряване на технологиите и управлението на предприятията

Операция 2.1.1:
Технологично обновление в предприятията

Проектът стартира на 06 декември 2011 г. и е с продължителност 12 месеца.

Сподели