вторник 18 юни 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Проекти

Социално предприятие с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и с подкрепата на Европейския социален фонд

лого оперативна програма развитие на човешките ресурсилого европейски съюз европейски социален фондОперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Процедура BG05M9OP001-2.010 – Развитие на социалното предприемачество Проект № BG05M9OP001-2.010-0716 C01 „Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“

 

В края на миналата година фирма БГ АСИСТ ООД започна изпълнението на проект № BG05M9OP001-2.010-0716-C01 „Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“.

С финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз се създаде социално предприятие, основната цел, на което е подпомагане на лицата със зрителни увреждания в България. Създадени бяха и нови работни места за представителите на една от най-уязвимите групи на пазара на труда – хора със зрителни увреждания.

Фирма БГАСИСТ ООД съществува от близо 12 години, като основната й дейност е предлагане на специализирани помощно-технически средства, предназначени за лица със зрителни увреждания, както и предоставянето на специализирани услуги за тези лица. БГАСИСТ е специализирано предприятие за хора с увреждания. През годините е подпомогнало десетки незрящи  лица, да постигнат по-голяма самостоятелност. Фирмата предлага помощно-технически средства за хора със зрителни увреждания, за ползване в бита, трудовата дейност и ежедневието, но също така и високо технологични устройства, като брайлови дисплеи и принтери, използвани в печатници, библиотеки, училища и др.

През годините на съществуването си, БГАСИСТ ООД, макар и създадена по смисъла на Търговския закон, не е разпределяла печалба между своите собственици. Всички активи са били реинвестирани в основната дейност на фирмата.

Така идеята за социално предприемачество дойде като естествено продължение по пътя на развитието на фирмата, като по процедура „Развитие на социалното предприемачество“, по която се изпълнява настоящият проект, беше осигурено необходимото финансиране.

Общата стойност на проекта е 86 747,95 лв.

Общата продължителност на проекта е 11 месеца.

Проектът стартира на 1 ноември 2018 г. Той включва няколко основни дейности, сред които Създаване на социално предприятие в рамките на БГАСИСТ ООД, психологическо подпомагане на незрящите хора, които търсят и биха започнали работа, обучение по Ключова компетентност 4 – „Дигитална компетентност“ съгласно Европейската Квалификационна рамка, разкриване на 6 нови работни места за представителите на целевата група, създаване на УЕБ базирана електронна платформа, чрез която социалното предприятие да направи услугите си по-достъпни.

През първия проектен месец бяха извършени промени в дружествения договор, които създадоха гаранции за бъдещото реинвестиране на 100 % от печалбата на фирмата в дейността на социалното предприятие. Създаден бе и екип на социалното предприятие, който включва Социален предприемач, Специалист Социални дейности в социално предприятие и Преподавател – Информационни технологии. Две от трите лица от екипа на социалното предприятие са лица със зрителни увреждания – представители на целевата група по проекта. През петия проектен месец бе извършена промяна в екипа, като на длъжност Социален предприемач бе назначена жена със зрително увреждане, като към настоящия момент 100 % от екипа на социалното предприятие са лица със зрителни увреждания.

След обособяването на социалното предприятие бяха подбрани 4 лица със зрителни увреждания, търсещи работа и готови да започнат работа, които да се включат в дейностите по проекта. С помощта на кариерния консултант те имаха възможността да подобрят уменията си за себепредставяне на пазара на труда, както и да се възползват от напълно безплатните услуги по психологическо подпомагане в процеса на търсене и започване на работа и адаптиране към работния процес.

Пет лица – представители на целевата група, успешно преминаха обучение по Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“, проведено от Преподавателя – информационни технологии. Месец по-късно 4 лица със зрителни увреждания бяха назначени на трудови договори за срок от 8 месеца в Социално предприятие БГАСИСТ ООД и започнаха работа. БГАСИСТ се ангажира да запази работните места на поне 50 % от назначените по проекта лица, които са представители на целевата група.

В периода декември 2018 – март 2019  започна работа по разработването и внедряването на УЕБ базирана информационна система, която да е с 100 % достъпно за ползвателите на екранни четци и увеличители, съдържание. Системата има 3 основни модула – публично достъпна УЕБ страница, чрез която предприятието да разпространява стоките и услугите си, администраторски панел, предназначен за администриране на поръчките и потребителите, както и панел за комуникация между служителите на предприятието – много важно звено в дейността на БГАСИСТ предвид факта, че част от персонала на фирмата работи дистанционно.

БГАСИСТ е изпълнила основните дейности по проекта и изразява своята увереност по отношение на успешното изпълнение и на останалите дейности, както и за постигането на заложените в проекта цели и резултати.

БГАСИСТ вярва, че благодарение на финансирането по проекта, както и на усилията на екипа на социалното предприятие, от стоките и услугите на фирмата ще могат да се ползват все повече лица с увреждания в България.

 

Екипът за изпълнение на проекта


Проект № BG05M9OP001-2.010-0716-C01 „Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания“ изпълняван от БГАСИСТ ООД, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Една посока,  много възможности!

Сподели