вторник 18 юни 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Ръководства

Какво представлява функцията Split Braille в JAWS 2024

Текстът е преведен от Румяна Каменска.

Функцията Split Braille (Разделен брайл) беше добавена в JAWS версия 2024. Тя предоставя на потребителите, използващи брайлови дисплеи мощна функционалност, която им позволява да преглеждат съдържание от различни места на един и същ брайлов ред. Това става с помощта на различни изгледи, които ще разгледаме по-подробно в тази публикация.

Когато функцията Split Braille е активна, брайловият дисплей е разделен на две половини или области. Между тях се показват две вертикални линии. Функцията Split Braille работи на дисплеи с всякаква дължина, но използването й с по-малки устройства няма да е чак толкова ефективно.

За да включите Split Braille, натиснете Insert+Alt+V за настолна подредба или CapsLock+Alt+V – за лаптоп. Ще се отвори прозорец със заглавие „Select Braille View“ (Избор на брайлов изглед). Потребителите на брайлови дисплеи Focus могат също да натиснат ляв Shift и точки 1, 2 и 7.

Когато прозорецът „Select Braille View“ се отвори, ще се озовете в списък с изгледи. Изберете този, който желаете и натиснете „OK“. Активният изглед остава в сила по време на текущата сесия на JAWS. Рестартирането на екранния четец ще ви върне към настройките по подразбиране, които са били в сила преди активирането на конкретния изглед.

По подразбиране когато функцията Split Braille е включена, в лявата област се показва вашето текущо местоположение, а в дясната – резултатите от активния изглед. Ако искате да размените двете области, отворете отново прозореца „Select Braille View“ и натиснете бутона „Swap split“.

В повечето изгледи можете да се придвижвате независимо и дори да маркирате текст. Използвайте Right nav rocker, за да премествате текста и Right Rocker bar, за да се придвижвате по редове. Ако искате да маркирате текст от област 2, който да поставите в документ, натиснете клавиша Shift заедно с бутона за преместване на курсора в началото на текста и след това още веднъж там, където искате да завърши маркирането.

Веднага щом изберете текст в стандартен документ, точките 7 и 8 ще обозначат това. Когато текстът е маркиран, той се копира автоматично в клипборда. Тогава можете да превключите към документа и да изпълните стандартното поставяне с Control+V. За дисплеите HumanWare, сериите Brailliant BI 40 и Mantis Q40 са налични следните команди:

 • Отваряне на прозореца „Select Braille View“: четвъртият Thumb Key+C1+C2+C3+C6. На Mantis Q40 натиснете CapsLock+Alt+V (изисква се клавиатурна подредба за лаптоп).
 • Превключва режима копиране в буфера: C1+C2+C3 (не е налично за Mantis Q40).
 • Премества разделената област: третият и четвъртият Thumb Key.
 • Придвижване по редове в област на Split Braille: C6+третия и четвъртия Thumb Key (не е налично за Mantis Q40).
 • Маркиране на текст в област на Split Braille: натиснете първия Thumb Key заедно с бутона за преместване на курсора в началото на текста и след това бутона за преместване на курсора в края на текста, който искате да маркирате.

За дисплеите Papenmeier са налични следните команди:

 • Отваряне на прозореца „Select Braille View“: натиснете едновременно K1 и преместете надясно Easy Access Bar.
 • Размяна на областите на активния документ: натиснете едновременно K1 и преместете наляво Easy Access Bar.
 • Придвижва областта на разделения изглед: натиснете едновременно K4 и преместете наляво или надясно Easy Access Bar.
 • Придвижване по редове в област на Split Braille: натиснете едновременно K4 и преместете нагоре или надолу Easy Access Bar.

Забележка: За местоположението и предназначението на гореописаните клавиши вижте документацията на съответния брайлов дисплей.

По-долу ще бъдат изброени наличните изгледи за функцията Split Braille, които можете да използвате:

No Split (Без разделяне)

JAWS изпраща съдържанието към брайловия дисплей както обикновено, използвайки цялата дължина на устройството за текущия ред. Това е изгледът по подразбиране.

Buffered Text

Този изглед прихваща текста на вашето текущо местоположение и го поставя в буфер, който се показва в дясната област на Split Braille. Когато буферът е създаден, можете да се придвижите до различно място в текущия документ и дори да превключите към друг, докато текстът в буфера остава непроменен. Например бихте могли да копирате някакъв текст от уеб страница, с Alt+TAB да отидете в отворен документ в Word или Notepad, а текстът в буфера ще остане наличен във втората област на дисплея. Ето още някои примери, при които можете да използвате изгледа Buffered Text:

 • Бързо сравняване на информация от два източника.
 • Запазване на блок от текст или низ от числа за бърза справка, без да е необходимо да ги запомняте.
 • Ако съставяте отговор на въпрос от изпит или математическо уравнение, когато е необходимо да бъде поставен на различно място от въпроса.
 • Запазване на част от по-голям текст.

По подразбиране този изглед поставя в буфера текущия абзац. За да определите какъв текст да се копира, отворете прозореца „Select Split View“, уверете се, че в списъка с изгледи е избран „Buffered Text“, влезте в „Options“ и променете настройката „Buffer Unit“ (Единица за буфера). Възможностите за избор са:

 • Paragraph: Копира текущия абзац.
 • Document: Копира текст от текущия документ (до 64KB).
 • Selected Text: Копира избрания в момента текст.

  Имайте предвид, че маркираният текст в област 2 не се обновява автоматично, ако селекцията бъде променена. Когато маркирате друг текст, може да се наложи отново да зададете „Buffered Text“ в прозореца „Select Braille View“, след това от „Options“ да изберете „Selected Text“, за да актуализирате буфера.

 • Clipboard Text: Копира съдържанието на клипборда, което ви позволява да използвате област 2 като такава за бележки, в която имате възможност да въвеждате съдържание от различни места и лесно да правите справки.

Можете например да копирате текст с Control+C, да маркирате допълнителни блокове от други източници и да ги добавите към клипборда с Insert+Windows+C. След това да активирате изгледа Buffered Text и да изберете „Clipboard Text“, за да се покаже цялата събрана информация в област 2.

Обърнете внимание, че копираният текст в клипборда винаги се показва на компютърен брайл, независимо от вашата настройка за брайлов изход. Ако искате да поставите в буфера нов текст, отидете върху него, отворете прозореца „Select Braille View“, изберете отново изгледа „Buffered Text“, за да се извлече съдържанието на текущото местоположение. Потребителите на дисплеи Focus могат да натиснат ляв Shift и точки 2 и 3, за да включат или изключат Buffered Text.

Annotations (Анотации)

Този изглед е полезен предимно в Word за преглед на коментари, редакции, бележки под линия или такива в края. Ако курсорът е позициониран върху текст, който включва анотация, текстът на документа ще се показва в първата област на дисплея, а този на анотацията – във втората. Ако текущият ред или текст, в който е курсорът не включва никакви анотации, ще се използва целият дисплей и няма да има разделяне.

Забележка: За най-добри резултати, когато преглеждате текст чрез Annotations, не забравяйте да активирате изгледа „All-Markup“ (Цялата коректура) в Word.

Attribute indicators (Индикатори за атрибути)

В този изглед текстът от текущия ред се показва в първата област на дисплея, докато всички негови атрибути като получер, курсив или подчертан, се групират във втората. Натискането на бутон за преместване на курсора върху атрибута автоматично придвижва курсора върху знака, съответстващ на този атрибут. Навигацията в документа също предизвиква обновяване на атрибутите.

Ако текстът, върху който е курсорът в област 1 има повече от един атрибут, например получер и курсив, атрибутите в област 2 за тази дума или фраза могат да се превъртат с буквите B и I. При наличие на текст без определен атрибут, във втората област ще се показва буквата „n“.

Speech History (История на речта)

Когато този изглед е активен, в първата област на дисплея се показва текстът, който е на фокус, а във втората – историята на речта на JAWS. Ето някои примери, в които можете да използвате този изглед:

 • Да проверявате как е изписано името на участник, който току-що се е присъединил към среща в Teams.
 • Понякога речта предоставя допълнителна информация, която не се показва на брайл. Избирането на „Speech History“ като изглед за функцията Split Braille позволява на сляпо-глухите потребители да имат достъп до съдържанието на речта, без да е необходимо да превключват режима на брайлов вход към Speech Output. Това също може да бъде полезно за тези, които предпочитат да използват само брайл (без реч).
 • Изгледът също може да послужи при проследяване на важните съобщения на JAWS или даден текст, когато е включена функцията Speech On Demand.

Translation Split (Разделен превод)

Този изглед е полезен за учители, ученици и други потребители, които изучават брайл. Той предлага два варианта на текущия текст, преобразувани по различен начин. Например ако JAWS е конфигуриран да извежда Unified English Braille Grade 2 (Унифициран английски брайл ниво 2), това ще се показва в първата област, а във втората ще се извежда същият текст, само че посредством компютърен брайл.

JAWS Cursor

В този изглед първата област на дисплея показва позицията на PC курсора, а втората – реда с текст, в който се намира JAWS курсорът. Ако сте в приложение или прозорец, където JAWS курсорът не се поддържа, втората област на дисплея ще бъде празна. Този изглед е полезен в ситуации, в които искате да наблюдавате лента на напредък или такава на състоянието на приложение, докато работите върху документ. Също може да се използва за прочитане на заглавната лента, когато превключвате между няколко отворени документа.

Window Text

Този изглед ви позволява да наблюдавате текста в даден прозорец или приложение, докато сте фокусирани върху друго местоположение. Когато е активен „Window Text“, съдържанието на текущия прозорец се показва във втората област на дисплея. Ако текстът в прозореца се промени, той незабавно ще се обнови и на брайловия дисплей.

Щом прозорецът се затвори, областта, в която се е показвало неговото съдържание ще остане празна. Тя ще бъде без съдържание и ако активирате този изглед в приложение, чиито текст не може да бъде прихванат от екранния четец.

Изгледи за конкретни приложения

Добавени са няколко допълнителни изгледа за приложенията Microsoft Excel, Outlook, PowerPoint и Teams, които спомагат за подобряване на производителността и достъпа до информация в тях. Ако отворите прозореца „Select Braille View“, когато сте в някое от тези приложения, ще бъдат налични следните допълнителни изгледи:

Изгледи на Excel
 • Excel: JAWS се държи както винаги, показва само активната клетка, когато премествате фокуса. Това е изгледът по подразбиране.
 • Active view on 1, Monitor Cells on 2 (Активен изглед на 1, клетки за наблюдение на 2): Текущата клетка се показва в област 1, а зададените клетки за наблюдение – в област 2. Клетките за наблюдение се задават от „JAWS Quick Settings“ (Бързи настройки на JAWS) и ви позволяват да определите такива, които е необходимо да проследявате, докато се придвижвате в електронната таблица.
 • Active view on 1, Row and Column totals on 2 (Активен изглед на 1, общи суми на ред и колона на 2): Текущата клетка се показва в област 1, а общите суми на ред и колона – в област 2. Опциите в „Quick Settings“ за общи суми на ред и колона трябва да се зададат на „Auto“ (или техните стойности да бъдат посочени ръчно).
 • Titles and Formulas on 1, Active view on 2 (Заглавия и формули на 1, активен изглед на 2): Заглавията на редове и колони заедно с формулата на активната клетка (ако е налична) се показват в област 1, а активната клетка – в област 2.
Изгледи на Outlook

Message List plus Preview Pane (Списък със съобщения плюс панел за преглед): Ако прегледът на съобщения е активиран в Outlook, което обикновено е направено по подразбиране, списъкът със съобщения се показва в област 1, а съдържанието на текущото съобщение – в област 2.

Изгледи на PowerPoint

Show Speakers Notes during Presentation (Показване на бележки на участниците по време на презентация): Слайдовете на презентацията се показват в област 1, а бележките на участниците – в област 2. Възможността за едновременно преглеждане на бележките заедно с текущия слайд спомага да се поддържа плавността на преминаване през презентацията.

Изгледи на Teams

Show History during Chat (Показване на хронологията по време на чат): Когато редактирате съобщение в Teams, хронологията на чата се показва в област 2. Това ви позволява едновременно да преглеждате хронологията и да не губите позицията си в съобщението, което редактирате.

Очаквайте още интересни материали тук, както и на страницата ни във Facebook. Можете да разгледате и продуктите в нашия електронен магазин.

Сподели

Стефан Цвятков

Роден съм в Габрово, но живея в София. Не мисля, че съм толкова пестелив, както е известно за повечето габровци. Харесва ми да чета книги и всякакви текстови материали, както и да слушам музика от различни жанрове. Технологиите са ми страст и се старая да се информирам за непрекъснато променящите се тенденции. Обичам да се ровя в настройки, да изпробвам различни приложения и устройства, като по този начин придобивам нови впечатления. В БГАсист се занимавам с превод на текстове от английски, изготвям и коригирам такива на български, събирам и обработвам информация от Интернет, съдействам при настройването на клиентски компютри и телефони.