вторник 18 юни 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Проекти

БГАСИСТ изпълни проект „Осигурена заетост на лица с увреждания“

Лого на Европейски Социален Фонд 2014-2020 към Европейски Съюз
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

Процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“

Проект № BG05M9OP001-1.003-1668-C01

„Осигурена заетост на лица с увреждания в БГАСИСТ ООД“
Лого на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“
 
Една посока, много възможности!
 

Специализирано предприятие БГАСИСТ ООД успешно приключи изпълнението на проект „Осигурена заетост на лица с увреждания в БГАСИСТ ООД“, договор за бфп № BG05M9OP001-1.003-1668-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

През ноември 2016 г. бяха назначени четири лица със зрителни увреждания – две на длъжност „Оператор, инсталиране софтуер“ и две – като „Технически сътрудник“.

Работните места бяха оборудвани със компютърна техника и софтуерни приложения, съобразени със степента на зрително увреждане на назначените.

Както бе предвидено по проекта, новоназначените служители преминаха обучение и получиха индивидуални консултации с цел усвояване на необходимите професионални умения и по-добро приспособяване към работната среда. Беше проведено обучение за работа с различните офис приложения, необходими за текущата им работа, както и със софтуер за организиране на екипната работа и за по-доброто разпределение на отговорностите между служителите.

Всеки служител имаше възможност да ползва часове за индивидуална работа по ориентиране и мобилност, за да усвои маршрута от дома до работното място, и до важни за фирмата обекти.

Назначените получиха и индивидуални консултации, свързани с мотивацията им за професионално развитие.

Благодарение работата на новоназначените лица, фирмата може да предлага услугата „Инсталиране и настройване на компютри на хора със зрителни увреждания“, а също и индивидуални консултации за работа със специализираните приложения и хардуер за хора със зрителни увреждания.

След приключването на проекта, фирмата запази 3 от разкритите по проекта работни места.

Проектът е важен за разширяване на капацитета и бизнес възможностите на фирмата. Това потвърждава, че финансовата подкрепа, която оказва държавата и Европейския съюз чрез оперативните програми на предприятията със социална насоченост е съществена не само за самите предприятия, но най-вече за хората, на които е осигурена заетост, а тази подкрепа е още по-ценна за лицата с увреждания.

Сподели