вторник 18 юни 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Лица със зрителни уврежданияНовини

Възможност за получаване на технически помощни средства от Фонд „Социална закрила“

В началото на миналия месец Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика стартира процедура за закупуване на технически помощни средства, предназначени за хора със зрителни нарушения. Общата сума е 300000 лв.

Устройствата, за които може да се кандидатства са:

 • Комплект за текстообработка, включващ сканираща камера Pearl, софтуер OpenBook и преносим компютър. Максималната сума е до 3500 лв. Предвижда се да бъдат обхванати 50 лица. Според достигнала до нас информация, кандидатури за този вид подпомагане вече не се приемат, тъй като текущият им брой е надвишил значително наличните средства.
 • Диктофон – до 600 лв. Ще бъдат подпомогнати 100 лица.
 • Електронен видео увеличител – до 600 лв. Броят на одобрените ще е същият.

Документи ще се приемат до изчерпване на средствата. Можете да кандидатствате само за една от трите възможности. Ако желаното от вас устройство надвишава горепосочените суми, необходимо е да покриете разликата.

Кандидатства се със заявление по образец. Към него следва да бъдат приложени всички документи, удостоверяващи изложените обстоятелства и доказващи необходимостта от подпомагане.

Заявлението се подава на място, по куриер или чрез писмо на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ №2, Фонд „Социална закрила“. Помощта се отпуска веднъж в рамките на бюджетната година.

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните условия:

 • Да са в трудоспособна възраст;
 • Работещи, учащи и/или търсещи работа, като естеството на професията им налага системно използване или обработка на текстова информация;
 • Кандидатстващите за диктофон е необходимо да са с намалена работоспособност/степен на зрително увреждане над 90 на сто;
 • Кандидатстващите за електронен видео увеличител е нужно да бъдат с намалена работоспособност/степен на зрително увреждане над 71 на сто.

Необходими документи

 • Заявление по образец (Приложение 2);
 • Декларация по чл. 17 от Методиката за разпределение на средствата по Фонд „Социална закрила“;
 • Експертно решение на ТЕЛК;
 • Проформа фактура и/или оферта за необходимото помощно средство, съдържащи технически параметри и банкова сметка на доставчика, по която ще бъдат преведени отпуснатите средства;
 • Когато сумата надвишава размера на финансовата подкрепа, изисква се доказателство, че лицето е осигурило останалите средства;
 • В случай, че устройството е вече закупено, следва да се представи
  фактура с касов бон или с вносна бележка в оригинал, както и банкова сметка, по която да бъде преведена отпуснатата помощ. Ще се приемат разходо-оправдателни документи, издадени след 4 февруари 2020 г.;
 • Удостоверение за настоящ адрес в случай, че е различен от постоянния.

За работещите кандидати:

 • Копие на документ, който удостоверява трудовата заетост на лицето;
 • Длъжностна характеристика.

Учащите следва да представят удостоверение от ВУЗ, в което е упомената специалността им.

Постъпилите до двайсто число на месеца заявления се разглеждат през следващия по реда на регистрирането им в деловодството на ФСЗ. За всяко от тях се изготвя социален доклад от Дирекция Социално подпомагане по настоящ адрес.

След постъпване на заявление, ФСЗ извършва проверка за допустимост, като може да изисква допълнителна информация или документи от заявителя или съответна институция/организация. Заявлението, заедно с приложенията към него и социалният доклад се представят на Управителния съвет на ФСЗ за вземане на решение за отпускане или отказване на желаната помощ.

Заявителят се уведомява за взетото решение посредством писмо от изпълнителния директор на ФСЗ, което се изпраща до Дирекция Социално Подпомагане по настоящ адрес.

Когато е взето решение да не се отпусне помощта, заявителят бива информиран за причините. Ако кандидатурата е одобрена, писмото ще съдържа следната информация:

 • Размер и предназначение на финансовата подкрепа;
 • По какъв начин тя ще бъде получена от заявителя;
 • Указания относно отчитането, когато се кандидатства за извършване на предстоящи разходи;
 • Ако е взето решение да се отпусне помощ за предстоящ разход, ФСЗ изпраща уведомително писмо и до избрания доставчик.

Ако желаете, можете да се свържете с нас, за да ви изготвим оферта за закупуване на избрано от вас помощно-техническо средство. Пожелаваме ви успех при кандидатстването!

Очаквайте още интересни материали тук, както и на страницата ни във Facebook.

Сподели

Стефан Цвятков

Роден съм в Габрово, но живея в София. Не мисля, че съм толкова пестелив, както е известно за повечето габровци. Харесва ми да чета книги и всякакви текстови материали, както и да слушам музика от различни жанрове. Технологиите са ми страст и се старая да се информирам за непрекъснато променящите се тенденции. Обичам да се ровя в настройки, да изпробвам различни приложения и устройства, като по този начин придобивам нови впечатления. В БГАсист се занимавам с превод на текстове от английски, изготвям и коригирам такива на български, събирам и обработвам информация от Интернет, съдействам при настройването на клиентски компютри и телефони.