неделя 23 юни 2024

БГАСИСТ ООД

Информационен сайт на фирма БГАСИСТ ООД

Тази статия описва нововъведенията и подобренията в JAWS 17.

 • Изтегляне на JAWS – в отворилата се страница, от първия падащ списък изберете желаната от вас версия на JAWS (в този случай – 17). От втория падащ списък изберете език за дистрибуцията на JAWS. Ние ви препоръчваме да е английски (English). След това си изтеглете желаната от вас 32 или 64-битова дистрибуция на JAWS от съответните препратки след падащия списък за избор на език.
 • Уеб страницата на FSCast, където са предоставени демонстрации на нововъведенията в JAWS 17 (на английски език).
 • Страницата за изтегляне на тренировъчни материали, за достъп до всичките БЕЗПЛАТНИ учебни материали за JAWS в DAISY или MP3 формат (на английски език).

Важно за потребителите на синтезатори на българска реч!

Поради грешка (bug) появила се в JAWS 17, синтезаторите на българска реч (проверено с гласовете „Гергана“ и „Ирина“) използват пунктуация на датски, а не на английски, както трябва да е по подразбиране при липсата на българска езикова категория за пунктуацията във вградения в JAWS „SAPI 5x.sbl“ файл. Проблемът е докладван на Freedom Scientific и очакваме разрешаването му от тяхна страна. Докато това се случи обаче, можете да използвате описаният в тази статия способ за разрешаването на проблема. Процедурата описана там по принцип е за разрешаването на друг проблем, но помага и за този.

Нововъведения в JAWS 17

Smart Navigation (умна навигация) – един по-ефективен метод за взаимодействие с комплексни уеб страници и уеб приложения

Днес и в бъдеще, потребителите ще се сблъскват с повишената нужда да работят със сложни уеб формуляри, таблици и дори приложения, които работят вътре в уеб браузъра. Това ще се отрази на вашето ежедневно взаимодействия с онлайн услугите, като банкиране и пазаруване, в допълнение към многото уеб приложения, използвани както в компании, така и в правителствени агенции. Например Internet Explorer може да се използва за влизане в Microsoft SharePoint server с цел да си сътрудничите с други колеги и да създавате и съхранявате документи. Новата функция за Smart Navigation (умна навигация) е предназначена да направи навигацията по-ефективна, когато се придвижвате в уеб базирани приложения с виртуалния курсор, тъй като командите със стрелките за наляво и надясно, Control+стрелка наляво и Control+стрелка надясно навигират от контрола на контрола, вместо знак по знак и дума по дума. Това прави навигацията като предвижването в ленти с инструменти, такива с раздели и връзки за навигация по-сходна като навигацията в настолно приложение. Двукратното бързо натискане на командите за прочитане на знак, дума и ред превключва на традиционната навигация по знаци, думи, редове, изречения и абзаци, така че да можете да прегледате текста на контролата. Smart Navigation се задейства отново, когато се преместите в друга контрола чрез натискане на стрелка за нагоре или надолу или TAB. Алтернативно, можете да използвате командата INSERT+X, за бързо превключване между Smart Navigation и по-традиционната навигация по знаци и думи, според типа на уеб сайта в който навигирате.

Например, ако използвате стрелките за наляво и надясно за предвижване в лента с раздели, можете да чуете JAWS да прочита нещо от типа на: „Начало tab selected“, „Вмъкване tab“, и „Оформление на страница tab“. Ако желаете да прегледате текста на елементите от лентата с раздели знак по знак, натиснете бързо двукратно командата за прочитане на текущия знак (NUM PAD 5), командата за прочитане на текущата дума (INSERT+NUM PAD 5), или командата за прочитане на текущия ред (INSERT+стрелка нагоре). Сега можете да навигирате по знаци или думи, докато не натиснете стрелка надолу, за да излезете от лентата с раздели и да отидете в друга контрола.

По подразбиране, Smart Navigation е изключена. Има няколко начина да я включите.

Най-бързият е чрез Startup Wizard (стартовият съветник), който се стартира автоматично, след като JAWS бъде инсталиран. Когато се визуализира съветника, задействайте бутона „Напред“ докато не попаднете на страницата „Common Options“. Ще бъдете фокусирани в група от радио бутони, където можете да използвате клавишите за стрелките, за да си изберете настройката за Smart Navigation, която желаете да използвате (Controls and Tables (контроли и таблици)или Controls (контроли)). Натискането на TAB ви премества в друга група от радио бутони, която ви позволява да изберете как се задейства режима за формуляри (Forms Mode). За най-доброто сработване със Smart Navigation, се препоръчва на потребителите да зададат режима за формуляри на полуавтоматичен (Semi-Auto) или ръчен (Manual) режим. Това предотвратява JAWS от това неочаквано да задейства режима за формуляри (Forms Mode) при навигиране със стрелките. Щом промените желаните от вас настройки, продължавайте да задействате бутона „Напред“, докато не достигнете до страницата „Braille Settings“ и тогава задействайте бутона „Край“, за да запазите промените. Сега Smart Navigation ще бъде задействана за всички случаи, в които се използва виртуалния курсор.

Алтернативно, Smart Navigation може да се настрои през Settings Center или Quick Settings. Например: ако бихте желали да използвате Smart Navigation във Firefox, но не и в Internet Explorer.

Можете също да превключвате временно Smart Navigation с помощта на командата INSERT+X. Например, ако сте конфигурирали Smart Navigation да бъде активирана по подразбиране и се натъкнете на уеб страница, където бихте предпочели да не я използвате, можете да натиснете INSERT+X, за да я изключите и да използвате по-традиционната навигация. JAWS ще се върне обратно към Smart Navigation когато фокусът се измести от браузъра или ако отидете в друг уеб сайт. Тази команда е полезна също и ако не искате да използвате бързото двукратно натискане на командите за прочитане на текущия знак, дума или ред, за да преминете към стандартната навигация. Той предлага допълнителното предимство да не превключва автоматично към Smart Navigation, когато се преместите в различна контрола чрез клавишите със стрелките за нагоре или надолу. Когато сте готови, можете просто да натиснете INSERT+X отново, за да преминете обратно към Smart Navigation.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато използвате тази команда за да превключвате Smart Navigation, при определени обстоятелства, като например във вътрешността на таблица, фокусът невинаги ще остане на мястото на превключването. Това е така, защото виртуалният документ се преформатира, когато JAWS преминава от и към екранната подредба (Screen Layout).

Всеки път, когато се използва Smart Navigation, JAWS ще работи в режим на екранна подредба (Screen Layout). Това представя страниците във виртуалния буфер по начин подобен на този, по който те се извеждат визуално на екрана. Бутони от ленти с инструменти или други списъци от контроли, които визуално са изведени на екрана хоризонтално, се показват на един ред във виртуалния документ, позволявайки с едно натискане на стрелката за надолу да се пропусне цялата лента, вместо да се налага да се преминава последователно през всички бутони, за да я прескочите.

Smart Navigation предлага два режима на работа, контроли и таблици, или само контроли. Контроли и таблици предлага най-пълноценното изживяване с режима Smart Navigation и е този, който се задейства когато се превключва с INSERT+X.

Когато режимът е зададен на контроли и таблици и вие в момента не сте в таблица, повечето уеб-базирани контроли, включително, но без да се ограничават до, бутони, връзки, полета за редактиране, списъчни кутии, дървовидни структури и заглавия, се третират като цели обекти, когато се навигира по знак или дума. Бързото двукратно натискане на командите за прочитане на знак, дума или ред, докато сте фокусирани върху дадена контрола, ще превключи на навигация по знак и дума, така че да можете да използвате традиционната навигация по знак, дума, ред, изречение, и абзац с цел по-детайлен преглед на контролата, като например текста на бутон или връзка. Режимът на Smart Navigation по контроли автоматично се подновява, когато се преместите в друга контрола използвайки TAB или стрелките за нагоре и надолу.

Ако сте фокусирани във вътрешността на някоя таблица, стрелките за наляво и надясно движат фокуса между колоните, докато тези за нагоре и надолу движат фокуса между редовете. Ако натиснете СТРЕЛКА НАДЯСНО да се преместите от последната колона на текущия ред към първата колона на следващия ред, се чува възходящ звук. Ако натиснете СТРЕЛКА НАЛЯВО да преминете от първата колона на текущия ред към последната колона на предишния ред, се чува низходящ звук. Също така, JAWS съобщава номера на реда, на който сте се преместили.

Когато сте фокусирани в дадена клетка и тя съдържа други контроли, като например заглавие или поле за редактиране, бързото двукратно натискане на командите за прочитане на знак, дума или ред ще превключи към навигацията по контроли, и повторното двукратно изпълнение на тези команди ще превключи към навигация по знак и дума. Ако клетката не съдържа контроли, можете да превключите навигацията само към знак и дума. При преместване на фокуса от текущата клетка на таблицата, използвайки стрелките за наляво или надясно, ще се върнете към предходното ниво на навигация (например натискането на стрелка надясно докато сте в режим на навигация по знак и дума ще ви върне в режим на Smart Navigation в таблици, веднага щом се преместите в друга клетка). Когато сте в навигация по контроли или в такава по знак и дума, натискането на стрелките за нагоре или надолу ще се премести до и ще прочете целия ред. Натискането на стрелките за нагоре или надолу от началото или края на таблицата също ще възобнови Smart Navigation по контроли и таблици.

Когато е зададена на контроли и фокусът не е в таблица, навигацията е същата като при опцията с контроли и таблици. Единствената разлика е, че ако се натъкнете на някоя таблица, ще трябва да използвате стандартните команди за четене на таблици (Control+Alt+клавишите със стрелките) или слоевата навигация за таблици (INSERT+клавиша за интервал, T), за да се придвижвате в таблицата.

Когато Smart Navigation е активна, натиснете ALT+DELETE или INSERT+TAB, за да ви съобщи JAWS текущото ниво на Smart Navigation.

Нова звукова индикация за връзките

Когато се придвижвате ред по ред при активна Smart Navigation, JAWS ще възпроизвежда звук, ако текущия ред съдържа една или повече връзки, които обикновено биха били показани на отделни редове, когато не сте в режим на Smart Navigation. Този звук ви помага да се ориентирате че съществува връзка и ви дава възможност да направите пауза и да я прослушате или да използвате TAB или клавишите със стрелките, за да се предвижите към нея. За да се предотврати натрапчивостта на този звук, той не бива възпроизвеждан на редове, които съдържат връзка, която се предхожда от по-малко от пет знака. Например: номериран или неномериран списък, който съдържа връзка директно след номера или водещия знак.

Задаване на индивидуални настройки за даден уеб сайт чрез центъра за настройки (Settings Center)

В JAWS 17, сега можете да приложите индивидуални настройки за конкретен домейн на уеб сайт с помощта на центъра за настройки (Settings Center). Например, ако използвате Smart Navigation и има определен уеб сайт, където може би бихте предпочели тази функция да не е активна, можете да отворите Settings Center от текущия сайт и да я изключите. Smart Navigation ще продължи да работи за всички други уеб сайтове.

За да конфигурирате специфични настройки за даден уеб сайт, направете следното:

 1. Отворете уеб сайта, за който искате да важат направените в настройките промени.
 2. Натиснете INSERT+F2, изберете Settings Center и натиснете ENTER.
 3. Натиснете CTRL+SHIFT+W, за да заредите конфигурационния файл, асоцииран с текущо заредения уеб сайт. Алтернативно, натиснете SHIFT+TAB за да се фокусирате в списъка с приложенията, натиснете CTRL+HOME, за да се предвижите до върха на списъка, и след това натиснете веднъж стрелка надолу, за да се придвижите до конфигурационния файл за текущия сайт. Например: ако отворите Settings Center от сайта на Freedom Scientific, ще видите нещо такова: www.freedomscientific.com (Domain).
 4. В полето за писане с етикет „Search“, въведете част от или цялото име на настройката, която желаете да промените. Например: „smart“ за настройката Smart Navigation, „Forms“ за настройката Forms Mode, и т.н.
 5. Натиснете стрелка надолу за да се придвижите във филтрирания дървовиден списък от настройки в Settings Center и променете желаните от вас настройки.
 6. Натиснете TAB за да отидете до бутона „OK“ и го задействайте с клавиша за интервал. Настройките биват приложени и запаметени. Settings Center бива затворен.

Сега, каквото и да сте настроили за текущия уеб сайт, трябва да се прилага само когато е заредена страница от този уеб сайт и е на фокус. Например, ако сте задали Smart Navigation на контроли и таблици за уеб сайта на Freedom Scientific, тя трябва да бъде изключена за всички други уеб сайтове, което е така по подразбиране, освен ако не сте на Freedomscientific.com.

Добавени са нови настройки в стартовия съветник (Startup Wizard)

Стартовият съветник съдържа серия от страници, които позволяват на потребителите да конфигурират бързо някои от най-често използваните настройки на JAWS, включително тези на речта, опциите за стартиране, настройките на клавиатурата, опциите за детайлност на четенето и настройките за брайл. Стартовият съветник се стартира автоматично след пълно инсталиране на JAWS, но може да бъде извикан по всяко време чрез менюто Help на екранния четец. В JAWS 17 бяха добавени още няколко опции, до които потребителите най-вероятно ще предпочетат да имат бърз достъп:

 • Страницата, следваща Run JAWS Settings сега е именувана „Common Options“. Тя съдържа нови контроли за настройка на Smart Navigation и режима за формуляри („Forms Mode“).
 • Бе добавена нова страница със заглавие „Braille Translation Settings“ веднага след „Verbosity Settings“. Тя съдържа следните нови настройки:
  • Language: Използвайте този падащ списък, за да изберете езика за брайл. Например: Английски, Испански, Френски, Немски и т.н.
  • Output: Използвайте този падащ списък, за да конфигурирате изходния режим за четене на брайл на вашия дисплей. Първата опция винаги е „Компютърен брайл“ („Computer Braille“). Какви други опции ще са налични зависи от избрания език за брайл. Например: когато езикът е зададен на „Английски (САЩ)“, наличните изходни режими са: U.S. English Grade 1, U.S. English Grade 2, Unified English Braille Grade 1, и Unified English Braille Grade 2. Ако зададете езика на „Френски“, наличните режими са: French Grade 1 и French Grade 2.
  • Input: Използвайте този падащ списък, за да изберете входния режим, използван при въвеждане на брайл от клавиатурата в стил „Perkins“ на вашия дисплей. Първата опция винаги е „Компютърен Брайл“ („Computer Braille“). Другите налични опции зависят от текущо избрания изходен режим. Например: Ако сте избрали да извеждате „Unified English Braille Grade 2“, тогава можете да изберете да въвеждате или чрез „Computer Braille“ или „Unified English Braille Grade 2“. Тази настройка не е налична, ако избраният изходен режим е „Computer Braille“, или ако той не поддържа вход.

Създаване на скриптове, обвързани с дадени домейни за уеб страници и уеб приложения

JAWS винаги е предоставил възможността да се създават скриптове за настолни приложения, което дава възможност на много нестандартни приложения да бъдат направени достъпни за потребителите на JAWS. През последните години обаче, все повече и повече приложения са разработени да се изпълняват в самите уеб браузъри. Например, Microsoft SharePoint и Google Docs са уеб приложения, които ви позволяват да създавате, редактирате и записвате документи, както и да си сътрудничите с други потребители, директно през уеб страници, заредени в Internet Explorer или Firefox.

Тъй като всяко уеб приложение може да предложи своя собствена уникална функционалност, Скриптовете на JAWS за уеб браузъра са с твърде обща функционалност, за да бъдат от полза за определени страници. JAWS 17 разширява функционалността на скриптовете, за да ви позволи да създадете такива, които се зареждат само когато е зареден даден уеб сайт, така че можете да персонализирате уеб страница или приложение за вашите специфични нужди. Например, ако сте създали скриптове за www.microsoft.com, тези скриптове ще бъдат заредени само на страница, намираща се в уеб сайта на Microsoft. Обвързаните с даден домейн скриптове се зареждат върху тези за браузъра, така че JAWS да може да се върне обратно към общите скриптове в ситуации, когато не са налични обвързани с дадения домейн скриптове. Това дава на авторите много повече контрол при създаване на скриптове за уеб-базирано приложение за клиент на работното му място, тъй като те могат да създават специфична функционалност за приложението, без от това да се засяга как JAWS работи на други уеб страници.

Добавен е брайловият транслатор Liblouis за английски език

JAWS 17 премина на популярния, широко приет и с отворен код брайлов транслатор Liblouis. Този нов транслатор сега предлага както contracted, така и uncontracted Unified English Braille (UEB) и по-традиционния Contracted English Braille (CEB) за четене и писане. Започвайки от 2016 г., UEB ще стане стандартен за САЩ. Преминаването сега към Liblouis ще подсигури на JAWS да предлага най-новите стандарти за транслация на UEB.

Нововъведения в JAWS за поддръжката на сензорни екрани

Още от JAWS 15, потребителите имат възможността да взаимодействат със сензорни екрани, използвани в различни устройства като серията от таблети Dell Venue с Windows. Използвайки жестове с един или повече пръсти, като например почуквания, первания и плъзвания, потребителите навигират до контроли и ги активират, четат текст и извършват други общи функции на JAWS. Във версия 17 бе разширена поддръжката за сензорни дисплеи, чрез осигуряване на достъп до екранната клавиатура в Windows, както и чрез добавяне на възможност за редактиране и избор на текст в документи, съобщения или уеб страници директно от сензорния екран.

Поддръжка за сензорната клавиатура в Windows

JAWS 17 предлага пълна поддръжка за сензорната клавиатура на Windows, позволявайки ви да пишете документи, е-поща и да попълвате формуляри в интернет директно на вашето устройство със сензорен екран, ако нямате достъп до физическа клавиатура. И макар за написването на дълги документи или извършването на сложни задачи за редактиране все още да се препоръчва физическа клавиатура, използването на сензорната клавиатура е удобно за написване на някоя бърза бележка, съставяне или отговаряне на е-поща или попълване на формуляр в уеб сайт.

За да задействате сензорната клавиатура, почукнете двукратно бутона „Стартиране на сензорната клавиатура“ от лентата на задачите, или изпълнете новия жест на JAWS –перване с четири пръста надолу и после нагоре. JAWS съобщава „Opened Touch Keyboard“ и възпроизвежда възходящ звук. Веднъж задействана, клавиатурата се разполага в долната част на екрана и всеки клавиш е представен от един бутон. Използвайте движение с перване, за да се преместите от клавиш към клавиш, или плъзнете пръста си по екрана, за да го изследвате и намерите клавишите. Докато изследвате, JAWS възпроизвежда уникален набор от звуци, с които ви известява когато влизате или излизате от областта на екрана, съдържаща сензорната клавиатура. След като се запознаете с подредбата й, можете да почуквате по местоположението на всеки клавиш. За да затворите сензорната клавиатура, изпълнете пак жеста с перване с четири пръста надолу и след това нагоре. JAWS съобщава „Closed Touch Keyboard“ и възпроизвежда низходящ звук.

JAWS предлага два режима за въвеждане от екранната клавиатура:

 • Standard Typing (стандартно въвеждане): Клавиш бива задействан при двойно или разделно почукване по екрана след изследване до някой от бутоните на клавиатурата. Ако за текущия бутон от клавиатурата са налични алтернативни знаци, тройното почукване ще отвори панел с алтернативните клавиши, свързани с избрания клавиш. Тройното почукване по който и да е бутон от клавиатурата в панела с алтернативни знаци ще затвори панела. Стандартното въвеждане е режимът по подразбиране.
 • Touch Typing (въвеждане при докосване): Клавиш се задейства когато пръстът се повдигне от някой от бутоните на клавиатурата, или се изпълни разделно почукване върху избрания бутон от клавиатурата. Ако за текущия бутон от клавиатурата са налични алтернативни знаци, двойно разделно почукване ще отвори панела с алтернативните клавиши, свързани с избрания клавиш. Двойното разделно почукване по който и да е бутон от клавиатурата в панела с алтернативни знаци ще затвори панела.

Използвайте новата група от настройки „Touch Keyboard“ намираща се в основната група „Keyboard“ в центъра за настройки (Settings Center) за да промените режима на въвеждане, както и да укажете дали JAWS ще изговаря знаците, думите, знаците и думите, или не изговаря нищо, когато въвеждате текст от сензорната клавиатура. Можете да промените как бивате уведомявани, когато сензорната клавиатура или панела за алтернативни знаци се отварят и затварят.

ЗАБЕЛЕЖКА: Промяната на обратната връзка за сензорната клавиатура е отделена от обратната връзка за физическата клавиатура. Това означава, че можете да накарате JAWS да не изговаря нищо когато използвате физическата клавиатура, но да продължава да изговаря знаците и думите когато използвате сензорната клавиатура.

Избор на текст и други подобрения в режима за четене на текст

Четене на текст (Text Reading) е един от трите режима за жестове, които могат да бъдат активирани чрез завъртане на два пръста върху екрана. JAWS 17 вече ще преминава автоматично в режим на четене на текст, ако почукате двукратно върху даден елемент, който поддържа навигация с курсора (като например статия в приложението „Новини“ или текстовото поле на приложение за редактиране като Microsoft Word). Когато режимът за четене на текст се активира с помощта на двойно почукване върху текстов елемент (например: втория абзац от документ), JAWS ще се опита да постави курсора на мястото на двойното почукване.

Когато режимът за четене на текст е активен, перването наляво или надясно навигира по знаци, перването наляво или надясно с два пръста навигира по думи, перването нагоре или надолу навигира по редове, перването нагоре или надолу с два пръста навигира по абзац, перването наляво или надясно с три Пръста навигира до началото или края на реда, а перването нагоре или надолу с три пръста навигира до горната или долната част на текстовото поле. Освен това, сега можете да первате нагоре или надолу с четири пръста, за да навигирате по страница, подобно на използването на клавишите PAGE UP и PAGE DOWN. Тези жестове също така преместват и курсора, което ви дава възможност да отидете до място в документа, където желаете да вмъкнете текст или да започнете избора на текст. Например: бихте могли да пернете с два пръста, за да се придвижите до предишния абзац, да пернете наляво или надясно за да позиционирате фокуса върху даден празен ред, а след това да започнете да пишете за да вмъкнете текст на това място.

Извършването на тройно почукване на екрана с един пръст сега ще превключва режима за избор на текст. Когато режимът е задействан, използването на някой от гореизброените жестове за четене на текст ще избере конкретната текстова единица и ще навигира до нея. Например: за да преминете към и изберете следващия ред, извършете тройно почукване и след това пернете надолу. Текстът ще продължи да бъде избиран докато се придвижвате, докато не извършите отново тройно почукване за да го изключите. За да прочетете избрания текст, сега можете да извършите тройно почукване с два пръста.

Други подобрения за поддръжката на сензорни екрани

Плъзгането на пръст по екрана с цел да изследвате и чуете всеки елемент, сега работи в режима за четене на текст, в допълнение към режима на сензорна навигация (Touch Navigation). Ако режимът за четене на текст е активен в момента и докоснете даден елемент който не поддържа този режим, JAWS автоматично ще се върне обратно към Touch Navigation. Изследвайки екрана, сега можете да накарате JAWS да ви прочете знака или думата в текущата позиция чрез извършване на разделно почукване или разделно двойно почукване.

Ако се сблъскате с елемент, който не поддържа стандартната навигация на курсора (като например бутон или елемент от списък), плъзгането на три пръста надолу и нагоре ще отвори прозорец на Virtual Viewer, съдържащ името на елемента. След това можете да използвате жестовете за навигация описани по-горе, за да прегледате тази информация. Това би било полезно, ако желаете да прегледате контролата по-подробно, ако не ви е станало ясно за какво е при изследването или при почукването по нея. Когато този режим е активен, няма да бъдете в състояние да преминете към други елементи на екрана. Ако изследвате екрана извън прозореца на Virtual Viewer, JAWS ще възпроизведе звук, за да ви уведоми че вече не сте в прозореца. Плъзгането на три пръста надолу и нагоре ще затвори прозореца на Virtual Viewer.

Известяване за ориентацията на екрана при таблетите

JAWS вече ще ви известява чрез реч и брайл когато позицията на екрана се промени от портретна към пейзажна и обратно. При преминаване към пейзажна ориентация, JAWS съобщава „Landscape, with home button to the left“ („Пейзажна, с бутона за начало вляво“) или „Landscape, with home button to the right“ („Пейзажна, с бутона за начало вдясно“), в зависимост от позицията на таблета. При преминаване към портретна ориентация, JAWS съобщава „Portrait“ („Портретна“) или „Portrait flipped“ (Обърната портретна“).

Преглед на скриптовете (Explore Scripts)

Бе добавен нов пряк път „Explore Scripts“ в папката „Utilities“ в Windows 8 и по-новите и в подменюто „Explore JAWS“намиращо се в папката „JAWS“ в раздела „Всички програми“ в Windows 7 и по-старите. Задействането на този пряк път отваря папката, където се съхраняват файловете на споделените (общите) скриптове.

Режим за съвместимост на скриптовете (Script Compatibility Mode)

По подразбиране, скриптовете компилирани с помощта на Script Manager или инструмента за командния ред „scompile.exe“ в JAWS 17 няма да работят с предишни версии на екранния четец. Това се дължи на промени в JAWS 17 с цел подобряване на процеса по локализацията. За да компилирате скриптове, които ще работят в JAWS 17 и в предишни версии, изберете новата опция за режим на съвместимост (Compatibility Mode) от менюто „File“ на Script Manager, или използвайте опцията -c за командния ред, ако използвате scompile.exe.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако компилирате скриптове с включена опцията за съвместимост и те съдържат съобщения дефинирани в JSM файлове които се разпространяват с JAWS 17, тези съобщения винаги ще са на английски, без значение езика на използваната версия на JAWS.

Инструментът за импортиране на настройките на JAWS (Merge Utility) вече не е наличен

Бяха направени големи промени, с цел да се подобри процесът по локализиране на JAWS. Това включва реорганизиране на много от файловете с настройки. Поради тези промени, инструментът Merge Utility вече не се инсталира с JAWS 17, тъй като настройките от предишните версии не могат да бъдат импортирани. Планира се в бъдеще да има по-усъвършенствано решение, което ще замени тази програма.

Сподели

Костадин Колев

Казвам се Костадин Колев и съм от гр. Пещера, но изобщо не съм любител на произвежданите при нас алкохолни напитки, с които градът ни се слави из цяла България. :-) Хобитата са ми много: музика, компютри, техника и електроника, компютърни игри, книги и много други. И от толкова много хобита, понякога направо си се чудя как ми остава време за всичко. :-) Основните ми занимания като цяло и в БГАсист в частност са свързани с приложения за Windows и Android. Главно две неща: превод на приложения от английски на български; бета-тестване на приложения. Главната ми цел при тестването на приложенията е да проверявам дали и до каква степен те са достъпни за работа с екранен четец от страна на хората със зрителни увреждания.